Handreiking coalitievorming gemeenteraad

De energietransitie en klimaatverandering zullen van grote invloed worden op maatschappelijke en economische ontwikkelingen in onze samenleving. Nu de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn is het daarom belangrijk om van klimaat een hoofdthema te maken in het lokale beleid. Klimaatverbond Nederland biedt hiervoor graag een handreiking.

De handreiking leest u hierHandreiking voor de gemeenteraad 

Klimaat als hoofdthema in lokaal beleid

De energietransitie en klimaatverandering gaan in snel toenemende mate van invloed zijn op maatschappelijke en economische ontwikkelingen in onze samenleving. Iedere burger zal met diverse maatregelen te maken krijgen. Alleen al vanuit democratisch oogpunt is het belangrijk dat klimaat een hoofdthema wordt tijdens de komende gemeenteraadsperiode. De urgentie om de klimaatproblematiek lokaal aan te pakken wordt met de dag groter. Om met het KNMI te spreken: “Het is elke dag code oranje”.

Landelijk klimaatakkoord in de maak

In het nieuwe regeerakkoord is Klimaat & Energie eindelijk als speerpunt voor de komende jaren opgenomen: “We nemen onze verantwoordelijkheid voor het klimaatakkoord van Parijs. Er komt een nationaal Klimaat- en energieakkoord waarmee we met alle partijen de CO2-uitstoot fors gaan verlagen. Denk daarbij aan verduurzaming van de gebouwde omgeving en het verkeer, vergroening van ons belastingstelsel en nieuwe energiebronnen. We leggen de lat hoog. We willen de meest ambitieuze doelstelling van Parijs” (Regeerakkoord 2017-2021, p.2).

Regie bij de gemeenten

In het akkoord zijn een aanzienlijk deel van de plannen en voorstellen uit de gezamenlijke investeringsagenda “Naar een duurzaam Nederland” van de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen terug te vinden en wordt de regierol van gemeenten benadrukt. Zowel de terugdringing van broeikasgassen en de energietransitie (klimaatmitigatie) als de aanpassing aan de reeds onvermijdbare gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie) is voor een belangrijk deel een lokaal vraagstuk.

Aan de slag met de lokale energietransitie: Klimaatwarming-ups

Hoe gaat u lokaal aan de slag met de energietransitie? Wat moet u weten over deze onderwerpen? Wat kunt u als raadslid doen om impact te hebben op deze gebieden? Om deze en andere vragen rondom de lokale energietransitie te beantwoord te krijgen, organiseert Klimaatverbond Nederland u de “Klimaatwarming-ups”. De Klimaatwarming-ups zijn eendaagse cursussen verdeeld over twee actuele thema:

  • aardgasvrije wijken
  • klimaatadaptatie (hittestress en wateroverlast)

De “Klimaatwarming-ups” bieden praktische kennis en rijkelijke input voor de te maken afwegingen en het te voeren debat over een effectief lokaal klimaatbeleid. De Klimaatwarming-ups zijn zowel bedoeld voor lokale politici als ook voor ambtenaren waarvoor deze thema’s betrekkelijk nieuw zijn en in de komende coalitieperiode hoog op de agenda zullen staan. Deze cursussen worden in 7 verschillende regio's aangeboden. U kunt hier in onze agenda meer lezen over de Klimaatwarming-ups.

Handreiking

Klimaatverbond Nederland biedt met dit document graag een handreiking om van klimaat een hoofdthema te maken tijdens de komende gemeenteraadsperiode. 

---

Ook de grote netbeheerders hebben handreikingen opgesteld in het kader van de komende gemeenteraadsperiode en de energietransitie:

- Alliander: Alliander biedt lokale politieke partijen suggesties voor een toekomstbestendige duurzame energievoorziening
- Stedin pleit voor energietransitie bij gemeenteraadsverkiezingen 2018
- Handreiking Enexis Verkiezingsprogramma
 

Publicaties

Stijgende energievraag door toename airco’s

Stijgende energievraag door toename airco’s

De hittegolfen van de afgelopen jaren zorgen voor koeltebehoefte. Om de hitte te bestrijden hebben we in Nederland deze zomer massaal airco’s en ventilatoren aangeschaft. Omdat deze apparaten tijdens extreme hitte echter op volle toeren draaien, stijgt hiermee ook de energievraag. Uit onderzoek van Klimaatverbond Nederland blijkt dat overheden deze extra energievraag amper tot niet in beeld hebben. “En dat is zorgelijk”, stelt Jan Engels, kwartiermaker van Klimaatverbond Nederland.

Lees verder
Urgentie voor invoering lokale hitteplannen

Urgentie voor invoering lokale hitteplannen

Klimaatverbond Nederland pleit voor versnelling van de invoering van maatregelen om hittelast te beperken. Het is van belang dat gemeenten een lokaal hitteplan opstellen, waarbinnen lokale organisaties die verantwoordelijk zijn voor de zorg van 'voor-hitte-kwetsbare mensen' hun samenwerking intensiveren en activiteiten opvoeren tijdens een hitteperiode.

Lees verder
Burgerrapport ‘Meedenken om mee te doen’

Burgerrapport ‘Meedenken om mee te doen’

De samenleving staat voor een urgente en complexe opgave die iedereen raakt. En dat in een tijdsgewricht waarin de democratie onder druk staat en mensen de overheid wantrouwen. Het vervolg voor het Klimaatakkoord, zowel landelijk als lokaal, gaat ook over het functioneren van de democratie.

Lees verder
Ruggengraat voor het klimaat: Hoe maken we onze scholen sneller duurzaam?’

Ruggengraat voor het klimaat: Hoe maken we onze scholen sneller duurzaam?’

Het programma van de Green Deal Scholen is op de eindmeting na nagenoeg afgerond. Een nieuw initiatief gaat van start, want het werk is nog niet af. De intenties zijn goed, er is volop aandacht voor duurzaamheid bij schoolbesturen. De koplopers zijn uit de startblokken. Toch blijkt het niet zo eenvoudig om schaal te realiseren, volume te bereiken en een complex spelersveld grootschalig in beweging te krijgen richting realisatie van duurzaamheid. 

Lees verder

Klimaatverbond Nederland