Handreiking coalitievorming gemeenteraad

De energietransitie en klimaatverandering zullen van grote invloed worden op maatschappelijke en economische ontwikkelingen in onze samenleving. Nu de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn is het daarom belangrijk om van klimaat een hoofdthema te maken in het lokale beleid. Klimaatverbond Nederland biedt hiervoor graag een handreiking.

De handreiking leest u hierHandreiking voor de gemeenteraad 

Klimaat als hoofdthema in lokaal beleid

De energietransitie en klimaatverandering gaan in snel toenemende mate van invloed zijn op maatschappelijke en economische ontwikkelingen in onze samenleving. Iedere burger zal met diverse maatregelen te maken krijgen. Alleen al vanuit democratisch oogpunt is het belangrijk dat klimaat een hoofdthema wordt tijdens de komende gemeenteraadsperiode. De urgentie om de klimaatproblematiek lokaal aan te pakken wordt met de dag groter. Om met het KNMI te spreken: “Het is elke dag code oranje”.

Landelijk klimaatakkoord in de maak

In het nieuwe regeerakkoord is Klimaat & Energie eindelijk als speerpunt voor de komende jaren opgenomen: “We nemen onze verantwoordelijkheid voor het klimaatakkoord van Parijs. Er komt een nationaal Klimaat- en energieakkoord waarmee we met alle partijen de CO2-uitstoot fors gaan verlagen. Denk daarbij aan verduurzaming van de gebouwde omgeving en het verkeer, vergroening van ons belastingstelsel en nieuwe energiebronnen. We leggen de lat hoog. We willen de meest ambitieuze doelstelling van Parijs” (Regeerakkoord 2017-2021, p.2).

Regie bij de gemeenten

In het akkoord zijn een aanzienlijk deel van de plannen en voorstellen uit de gezamenlijke investeringsagenda “Naar een duurzaam Nederland” van de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen terug te vinden en wordt de regierol van gemeenten benadrukt. Zowel de terugdringing van broeikasgassen en de energietransitie (klimaatmitigatie) als de aanpassing aan de reeds onvermijdbare gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie) is voor een belangrijk deel een lokaal vraagstuk.

Aan de slag met de lokale energietransitie: Klimaatwarming-ups

Hoe gaat u lokaal aan de slag met de energietransitie? Wat moet u weten over deze onderwerpen? Wat kunt u als raadslid doen om impact te hebben op deze gebieden? Om deze en andere vragen rondom de lokale energietransitie te beantwoord te krijgen, organiseert Klimaatverbond Nederland u de “Klimaatwarming-ups”. De Klimaatwarming-ups zijn eendaagse cursussen verdeeld over twee actuele thema:

  • aardgasvrije wijken
  • klimaatadaptatie (hittestress en wateroverlast)

De “Klimaatwarming-ups” bieden praktische kennis en rijkelijke input voor de te maken afwegingen en het te voeren debat over een effectief lokaal klimaatbeleid. De Klimaatwarming-ups zijn zowel bedoeld voor lokale politici als ook voor ambtenaren waarvoor deze thema’s betrekkelijk nieuw zijn en in de komende coalitieperiode hoog op de agenda zullen staan. Deze cursussen worden in 7 verschillende regio's aangeboden. U kunt hier in onze agenda meer lezen over de Klimaatwarming-ups.

Handreiking

Klimaatverbond Nederland biedt met dit document graag een handreiking om van klimaat een hoofdthema te maken tijdens de komende gemeenteraadsperiode. 

---

Ook de grote netbeheerders hebben handreikingen opgesteld in het kader van de komende gemeenteraadsperiode en de energietransitie:

- Alliander: Alliander biedt lokale politieke partijen suggesties voor een toekomstbestendige duurzame energievoorziening
- Stedin pleit voor energietransitie bij gemeenteraadsverkiezingen 2018
- Handreiking Enexis Verkiezingsprogramma
 

Publicaties

Burgerrapport ‘Meedenken om mee te doen’

Burgerrapport ‘Meedenken om mee te doen’

De samenleving staat voor een urgente en complexe opgave die iedereen raakt. En dat in een tijdsgewricht waarin de democratie onder druk staat en mensen de overheid wantrouwen. Het vervolg voor het Klimaatakkoord, zowel landelijk als lokaal, gaat ook over het functioneren van de democratie.

Lees verder
Ruggengraat voor het klimaat: Hoe maken we onze scholen sneller duurzaam?’

Ruggengraat voor het klimaat: Hoe maken we onze scholen sneller duurzaam?’

Het programma van de Green Deal Scholen is op de eindmeting na nagenoeg afgerond. Een nieuw initiatief gaat van start, want het werk is nog niet af. De intenties zijn goed, er is volop aandacht voor duurzaamheid bij schoolbesturen. De koplopers zijn uit de startblokken. Toch blijkt het niet zo eenvoudig om schaal te realiseren, volume te bereiken en een complex spelersveld grootschalig in beweging te krijgen richting realisatie van duurzaamheid. 

Lees verder
Wageningen Universiteit: zeven redenen om te investeren in een groene stad

Wageningen Universiteit: zeven redenen om te investeren in een groene stad

Een groene gemeente is goed voor gezondheid en welbevinden, versterkt de biodiversiteit, beperkt de gevolgen van hitte, wateroverlast en droogte en verbetert de luchtkwaliteit. Om groen een hoge prioriteit te geven op de lokale politieke agenda lanceerden Operatie Steenbreek, Entente Florale en Klimaatverbond Nederland onlangs de campagne ‘Hoe groener hoe beter’.

Lees verder
Onderzoek Warmetruiendag: Nederlander in klimaatspagaat

Onderzoek Warmetruiendag: Nederlander in klimaatspagaat

Bijna alle Nederlanders (93%) denken regelmatig na over klimaatverandering. Toch blijft men pessimistisch over de kansen om mondiale opwarming binnen veilige grenzen te houden. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van i&o research voor Warmetruiendag 2018.

Lees verder

Klimaatverbond Nederland